China

From Rise of Kings Wiki
Jump to: navigation, search
Faction Overview Strategic Overview History

The Chinese have the power of Culture.

Faction Type: Asian
National Bonuses:
0k08.png

Unique Units:


Mercenaries:


Upgrades:

  • Imperial Mandate

Unique buildings:

  • Naval cantonment
  • Bastion
  • Constabulary
  • Imperial City
  • Munitions Ministry
  • Eunuchs' Court
  • Stronghold

Wonders:

  • Angkor Wat (wonder)
  • Buddhist Grotto Complex (wonder)
  • Confucian Academy (wonder)
  • Porcelain Tower (wonder)
Settlements: Leaders:
  • Hangzhou
  • Panyu
  • Jiankang
  • Kaifeng
  • Chengdu
  • Xi'an
  • Jinan
  • Wuhan
  • Lanzhou
  • Taiyuan
  • Xiangzhou
  • Tongchuanfu
  • Shendi
  • Nanchang
  • Fuzhou
  • Jiangyin
  • Xinxiang
  • Changsha
  • Hefei
  • Guiyang
  • Qinyang
  • Hengyang
  • Changchun
  • Xiamen
  • Tanzhou
  • Tungtu
  • Longxingfu
  • Chengnei
  • Qingdao
  • Dan'er
  • Tuodong
  • Tianjin
  • Nanhai
  • Hepu
  • Cangwu
  • Yulin
  • Zhuya
  • Giao Chi
  • Cuu Chan
  • Nhat Nam
  • Nanning
  • Long Bien
  • Han Shizhong
  • Zhu Yuanzhang
  • Zhao Kuangyin
  • Wu Zetian
  • Yang Jian
  • Jiao Yu
  • Yue Fei
  • Shen Kuo
  • Zhao Xu
  • Zhu Di
  • Zhu Youcheng
  • Mu Ying
  • Qi Jiguang