Zhou

From Rise of Kings Wiki
Jump to: navigation, search
Faction Overview Strategic Overview History

The Zhou have the power of Defiance.

Faction Type: Chinese, Asian (Beidi, Xirong???)
National Bonuses:
 • (Zhou cannot research Commonwealth.)
 • Scholars, peasants, merchants and tradesmen created instantly.
 • Science research at the Library 20% cheaper.
 • Receive Herbology for free at the Granary.
 • Start with a Large City. New cities you found become Large Cities.

NB: Zhou cannot research Republic from the Senate

Roundel zhou.png

Unique Units:

 • Swooper
 • Dagger-Axe Infantry => Halberdiers
 • Crossbow Infantry
 • Chariot Archer
 • Wing Barque (Pentekonter/Roundship replacement) costlier and slower but more powerful than Galley
 • (Rammer) costlier and slower but more powerful than Wing Barque.

Mercenaries:

 • Rong Axemen
 • Rong Hurlers
 • Rong Horsemen
 • Rong Horse Archers

Upgrades:

 • Centralisation

Wonders:

Settlements: Leaders:
 • Fenghao
 • Wangcheng
 • Daliang
 • Xi'an
 • Tongchuan
 • Baoji
 • Xianyang
 • Weinan
 • Hanzhong
 • Yulin
 • Ankang
 • Shangluo
 • Quanqiu
 • Longnan
 • Qingyang
 • Pingliang
 • Ji Chang
 • Ji Fa
 • Ji Song
 • Ji Zhao
 • Ji Xia
 • Ji Man
 • Ji Yihu
 • Ji Jian
 • Ji Pifang
 • Ji Xie
 • Ji Hu
 • Gong He
 • Ji Jing
 • Ji Gongsheng
 • Ji Li